دندان کوسه ای به زمانی اشاره دارند که کودک در دهان خود دو ردیف دندان دارد که شامل دندان های شیری و دندان های دائمی هستند که داخل دهان در حال رشد می باشند.