وقتی صحبت از انحراف فک پیش می آید بسیاری از افراد به نامتقارن بودن صورت و فک خود شک می کنند.ه تعدادی از افرادی که مشکلی نیز در فک خود ندارند انحراف فک را به چهره خود میبینند