آفت زخم کوچکی است که داخل گونه و لب، در پایه لثه، و روی یا زیر زبان بوجود می آیند. آفت با تبخال متفاوت است زیرا آنها زخم هایی هستند که با یک ویروس بوجود می آیند.