برچسب: آموزش بهداشت ارتودنسی

بهداشت در درمان ارتودنسی ( قسمت اول )

درمان ارتودنسی موفق به همکاری نزدیک فرد و متخصص ارتودنسی نیاز دارد. متخصص با طرح درمان مناسب اقدام به مرتب کردن دندانها می نماید و در ازای آن فرد نیز باید بهداشت ارتودنسی در طول دوره درمان را رعایت کند