دكتر ماندانا حجازي متخصص دندانپزشكي اطفال در قسمت قبل به بهداشت دهان و دندان کودکان پرداخته شد. کودکان تا سن 7 سالگی قادر نخواهند بود به تنهایی و به درستی مسواک بزنند و از این رو انجام بسیاری از امور بهداشت دهان و دندان كودكان…