دندان لترال دومین دندان ثنایاست که به علت نمایان بودن هنگام صحبت کردن و به خصوص هنگام خندیدن تاثیر غیر قابل انکاری در زیبایی دارند. در حالت طبیعی نمای دندان لترال میخی شکل در جهات مختلف متفاوت است