در کودکان، تنفس دهانی می تواند موجب ترک خوردن دندان، دفورمیتی صورت، یا کند شدن سرعت رشد شود. در افراد بزرگسال، تنفس دهانی مزمن می تواند موجب بوی بد دهان و بیماری لثه شود.