برای ارتقاء سلامت دهانی جامعه، مدارس می توانند فضای حمایتی فراهم آورند. برای کودکان و نوجوانانی که در معرض خطر بیماری دهان و دندان قرار دارند مدارس می توانند فوق العاده عمل کنند.