گارد كامل صورت حفاظت مناسب و صحیح از دهان و دندانها، خصوصا هنگامی که از braceها استفاده می شود، اهمیت ویژه ای دارد. صدمات وارد شده به دهان نه تنها باعث آسیب به دندانها میشوند بلکه میتوانند با شکستن braceها موجب پاره شدن لبها نیز…