در اپن بایت تعدادی یا همه دندان های بالا و پایین به درستی با یکدیگر تماس پیدا نمی کنند. در اپن بایت، دندان های فک بالا و پایین از یکدیگر فاصله دارند.