دندان های اضافی می توانند در هر جایی از دهان ظاهر شوند و اغلب در بین دندان های دائمی یافت می شوند. آنها می توانند در بین دندان های شیری رشد کنند، اما تشخیص آنها اغلب سخت تر است