خارج شدن دندان از حفره آن همان کنده شدن دندان است. در نتیجه ضربه به دهان یا تصادفاتی که دهان را درگیر می کنند دندان می تواند از حفره خود خارج شود.