گاز گرفتن داخل گونه یک عادت خود آسیب زننده است که می تواند به صورت تصادفی یا تکرار شونده از روی عمد اتفاق بیفتد، و یک اختلال سلامت ذهنی تلقی می شود