خدمات پروفیلاکسی دندانپزشکی: معاینات دندانپزشکی، تصاویر رادیو گرافی با اشعه ایکس، پاکسازی، جرمگیری و تسطیح، سطح ریشه، کشیدن نخ دندان و پولیش کردن، فلوراید تراپی یا سیلانت