سریال اکسترکشن (Serial Extraction) چیست؟ در برخی از موارد که مال اکلوژن ناشی از عدم تناسب ارثی اندازه فک و دندانها میباشد ممکن است نیاز به کشیدن تعدادی از دندانها باشد و یکی از کارهای پیشگیرانه در این زمینه سریال اکسترکشن serial extraction یا کشیدن سریالی دندانها نام دارد.