Elasticها به طور ساده rubber band یا کش هایی کوچک هستند که متخصص ارتودنسی در شرایطی خاص به braceها متصل میکند. Braceها با کمک این الاستیکها قادر خواهند بود دندانها را به طور دقیق به موقعیت صحیح خود انتقال دهند. بستن فضای میان دندانها یا اطمینان از بسته شدن آنها در جهت صحیح، بهبود cross bite و تصحیح midline از دیگر موارد استفاده از آنها هستند. Latex مورد استفاده ترین ماده در ساختار elasticهاست و بر اساس مطالعات صورت گرفته میتواند استحکام خود را برای مدت زمان بیشتری حفظ کند. هرچند اگر بیمار به latex حساسیت داشته باشد از انواع non-latex الاستیک هااستفاده خواهد شد. Elasticها به وسیله بیمار به hook (قلاب) هایی که بر روی braceها قرار دارند متصل میشوند. بنابراین همکاری بیمار در کنار رعایت اصول استفاده از آنها، برای دست یابی به نتایج قابل قبول ضروری خواهد بود. انواع و سایزهای مختلفی از الاستیکها وجود دارد و عموما طبقه بندی آنها بر اساس مشکلی است که به منظور آن مورد استفاده قرار میگیرند. به طور مثال الاستیک class II برای تصحیح مال اکلوژن class II مورد استفاده قرار میگیرد.

در ادامه به مواردی از آنها اشاره میکنیم :

Class II elastic

این الاستیکها در اغلب موارد ،از دندان کانین(نیش) بالا به اولین یا دومین دندان مولار(آسیای بزرگ) پایین متصل میشوند و به این ترتیب موجب عقب راندن دندانهای فک بالا و جلو آوردن دندانهای فک پایین میشوند.

ضص1 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Triangle class II

همانند مورد قبل، این الاستیکها از دندان کانین بالا آغاز میشوند اما پیش از اتصال به مولر اول یا دوم فک پایین به پرمولر(آسیای کوچک) فک پایین نیز متصل میشوند و فرم مثلث را ایجاد میکنند. این الگو علاوه بر حرکت دندانهای فک بالا به عقب و دندانهای فک پایین به جلو، دندانهای خلفی را نیز به یکدیگر نزدیک می کند .

 

ضص2 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Class III elastic

این الاستیکها از دندان کانین فک پایین آغاز شده و به مولر اول یا دوم فک بالا متصل میشوند . شکل وعمل آنها عکس الاستیکهای class II بوده و موجب عقب راندن دندانهای فک پایین و حرکت رو به جلوی دندانهای فک بالا میشوند.

Triangle class III

تفاوت آنها با مورد قبل، اتصال آنها به دندانهای پرمولر بالا و همچنین نزدیک کردن دندانهای خلفی میباشد.

 

ضص3 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Class I elastic

این الاستیکها از دندان مولر اول یا دوم به دندان کانین متصل میشوند و با بستن هرگونه فضای میان دندانها آنها را به یکدیگر نزدیک میکنند.

 

ضص4 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Box elastics

این نوع الاستیکها ،بیشتر برای دندانهای خلفی مورد استفاده قرار میگیرند به 4 دندان متصل میشوند. 2 دندان در فک بالا و 2 دندان در فک پایین. و به این ترتیب موجب نزدیک شدن دندانها و برقراری تماس میان آنها میشوند.

ضص5 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Anterior triangle elastic

این الاستیکها از دندان کانین بالا به دندان کانین پایین و سپس پرمولر متصل میشوند و با تشکیل مثلث، به تصحیح open bite یعنی شرایطی که تماسی میان دندانهای قدامی فک بالا وجود ندارد، کمک میکنند.

ضص6 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Cross elastics

این الاستیکها عموما از سطح داخلی دندانهای فک بالا به سطح خارجی دندانهای فک پایین متصل میشوند و برای تصحیح کراس بایت یعنی شرایطی که دندانهای فک بالا به جای همپوشانی دندانهای پایین، در داخل آنها قرار میگیرند؛ استفاده میشود.

ضص7 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

Midline elastics

این الاستیکها از کانین بالا به کانین پایین متصل شده و به اصلاح midline کمک میکنند.

ضص8 - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی

برای  حرکت صحیح دندانها, الاستیکها باید به صورت full time مورد استفاده قرار گیرند و تنها موقع غذا خوردن و مسواک زدن برداشته شوند. اگرمدت زمان استفاده از الاستیکها  کافی نباشد، دندانها به وضعیت قبلی باز می گردند. در بعضی موارد خاص، مانند نگهداری نتایج حاصل از درمان ،ممکن است الاستیکها تنها شبها مورد استفاده قرار گیرند.

بهتر است بعد از هر نوبت غذا خوردن یا مسواک زدن، الاستیکهای قدیمی  با الاستیکهای جدید تعویض گردند. چرا که با گذر زمان الاستیکها استحکام خود را از دست میدهند و برای وارد کردن نیروی مداوم به دندانها، نیاز به تعویض آنها خواهد بود. اگر در طول روز نیز پاره شوند باید آنها را تعویض کرد.

 فقط و فقط متخصص ارتودنسی میتواند با توجه به شرایط شما، استحکام و طول الاستیکها را مشخص کند. از اینرو هیچگاه خودتان نسبت به تغییر آنها اقدام نکنید. بعضی از افراد برای جبران استفاده نامنظم خود از الاستیکها اقدام به استفاده دوتایی از آنها میکنند. این کار نه تنها موجب تسریع در حرکت دندانها نمیشود بلکه آثار مخرب بر ریشه آنها نیز خواهد داشت. چراکه آنچه در مورد الاستیکها حایز اهمیت است مدت زمان موثر وارد شدن نیرو به دندانهاست نه مقدار آن.

telegram app - الاستیکهای ارتودنسی
الاستیکهای ارتودنسی