آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و هشتم

بیمار مورد نظر با شکایت بیرون زدگی فک بالا مراجعه کرده بود و در طی درمان ارتودنسی دو دندان آسیای کوچک برایشان خارج شد. پس از درمان،در سمت راست،تناسب بهتری بین دندانهای فک بالا و پایین ایجاد شده است. در سمت چپ نیز پس از درمان،روی همنشستگی بهتری ایجاد شده است. قوس فک بالا،پس از درمان،شکل بهتری پیدا کرده است. نظم دندانهای فک پایین نیز بهتر شده است.

0/5 (0 نظر)