آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و دوم

بیمار مورد نظر خانم 17 ساله ای بود که با شکایت دندان نیش نهفته در سمت راست فک بالا و نامنظمی دندانهای پایین مراجعه نموده بود. درمان ارتودنسی ایشان با ارتودنسی ثابت فک بالا آغاز گردید و چند ماه پس از شروع ارتودنسی، روی دندان نهفته با جراحی باز شد و پس از چسباندن اتچمنت(تکمه های مخصوص)کشیدن آن به ناحیه مورد نظر آغاز شد. پس از پیشرفت نسبی درمان،ارتودنسی فک پایین نیز آغاز گردید و دندانهای نیش فک پایین نیز به تدریج در قوس دندانی قرار گرفتند. در انتهای درمان،جزییات مورد نظر در نظم دندانهای دو فک اعمال شد و دندانهای این دو قوس دندانی روی همدیگر نشانده شدند. کل مدت درمان ارتودنسی ایشان30 ماه طول کشید و در عکس های پایان کار مشخص است که نظم و نشستن هر دو قوس دندانی روی همدیگر به وضوح بهبود یافته است. در انتهای درمان برای فک بالا نگهدارنده (ریتینر) متحرک و برای فک پایین نگهدارنده (ریتینر) ثابت تحویل شد.

0/5 (0 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره چهل و دوم ارتودنسی