آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاه و چهار

بيمار مورد نظر آقاى ١٢ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى و سطح متخلخل و مضرس دندانهاى قدامى بالا مراجعه نموده بود.

قوس دندانى فك بالا نيز نامتقارن بود و دندانها بى نظمى زيادى داشتند. قوس فك پايين البته نسبتا” متقارن بود و بى نظمى كمى داشت.براى وى ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و درمان با ارتودنسي فك بالا شروع شد.پس ازينكه قوس دندانى فك بالا شكل داده شد و دندانهاى اين فك نظم نسبى پيدا كردند درمان ارتودنسي ثابت فك پايين نيز شروع شد.در ادامه و پس از مرتب شدن دندانهاى بالا و پايين،دو فك توسط كش هاى ارتودنسي روى هم نشانده شدند.در پايان و پس از درآوردن وسايل ارتودنسي،توسط دندانپزشكى ترميمى و زيبايى سطح مضرس دندانهاى قدامى اصلاح شد و براى فك بالا نگهدارنده متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت(فيكس ريتينر)تحويل شد.كل دوره درمان ارتودنسي ايشان حدود ٢سال به طول انجاميد.

5/5 (1 نظر)