آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاه و دوم

بيمار مورد نظر آقاى ١٥ ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى و وجود فاصله بين دندانهاى قدامى مراجعه نموده بودند. در طرح درمان ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و اين درمان با ارتودنسي فك بالا آغاز گرديد.سه ماه پس از ارتودنسي فك بالا،ارتودنسي فك پايين نيز شروع شد.در ادامه ارتودنسي،دندانها مرتب شدند و فضاى بين دندانها نيز بسته شد.در انتهاى درمان نيز دندانهاى دو فك بالا و پايين توسط كش هاى ارتودنسي روى هم نشانده شدند. پس از اتمام ارتودنسي و درآوردن وسايل ،نگهدارنده متحرك ارتودنسي براى فك بالا و نگهدارنده ثابت(فيكس ريتينر)براى فك پايين تحويل شد. كل درمان ارتودنسي ايشان كمتر از ١٨ماه طول كشيد.

2/5 (2 نظر)