آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاه و یکم

بيمار مورد نظر آقاى ١٣ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى و به هم ريختگى دندانهاى بالا مراجعه كرده بودند.براى ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و درمان با نصب وسايل ارتودنسي در فك بالا شروع شد.چند ماه پس از شروع درمان ارتودنسي،ايشان براى كشيدن دو دندان فك بالا به دندانپزشك ارجاع شدند. در ادامه ،حركت دندانها به ناحيه دندان كشيده شده آغاز گرديد و همزمان با اين موضوع،نصب وسايل ارتودنسي فك پايين نيز شروع شد.پس از اتمام حركت دندانها،دو فك بالا و پايين توسط كش هاى ارتودنسي روى هم نشانده شدند.در عكس هاى پس از درمان مشخص است كه نامرتبى دندانها تصحيح شده و دندانهاى فك بالا روى دندانهاى فك پايين بخوبى نشسته اند.در انتهاى درمان و پس از درآوردن وسايل ارتودنسي،براى فك بالا نگهدارنده(ريتينر)متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت(فيكس ريتينر)تحويل شد.كل دوره درمان حدود ٢سال به طول انجاميد.

0/5 (0 نظر)