آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاه و سوم

بيمار مورد نظر خانم ١٧ ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى دندان ها بويژه دندان هاى قدامى پايين مراجعه نمودند.براى ايشان ارتودنسي ثابت دو فك بالا و پايين تجويز شد و درمان ايشان با نصب وسايل ارتودنسي ثابت روى فك بالا شروع شد.پس ازينكه دندان هاى فك بالا مقدارى مرتب شدند،ارتودنسي ثابت فك پايين نيز نصب شد.در ادامه درمان و پس از مرتب شدن دندانهاى فك پايين،دندان هاى فك بالا و فك پايين توسط كش هاى ارتودنسي روى هم نشانده شدند.در پايان درمان و پس از درآوردن وسايل،نگهدارنده متحرك ارتودنسي براى فك بالا و نگهدارنده ثابت براى فك پايين(فيكس ريتينر)تحويل شد.كل زمان درمان ارتودنسي ايشان ١٥ماه طول كشيد.

5/5 (2 نظر)