آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره ششم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک بالا و پایین مراجعه نموده بود. در مقایسه دو نمای سمت راست داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای سمت چپ داخل دهان (قبل و بعد از درمان ) مشخص می باشد که پس از کشیدن یک دندان فک پایین،دندانهای این سمت به خوبی روی هم نشسته اند. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک بالا(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. در مقایسه دو نمای داخل دهانی فک پایین(قبل و بعد از درمان )مشخص می باشد که نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است.

0/5 ( 0 بازدید )