آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره هفدهم

بیمار خانم 29 ساله ای بود که با شکایت جلوبودن فک پایین مراجعه نموده بود و برایشان ارتودنسی( بدون جراحی فک)انجام شد. نحوه چینش دندانها به بیمار کمک کرده تا نمای لبخند بهتری داشته باشد و جلو بودن فک پایین کمتر به نظر برسد در نمای نیم رخ راست مشخص است که بیرون زده شدن دندانهای بالا،به پری لب بالا کمک کرده است. در نمای نیم رخ چپ نیز لب بالا توپرتر شده است. پس از ارتودنسی،دندانهای فک بالا روی دندانهای فک پایین هم پوشانی پیدا کرده اند. نمای سمت راست دندانها،روی همنشستگی مناسب دندانها پس از ارتودنسی را نشان می دهد. نمای سمت چپ دندانها نیز روی همنشستگی مناسب آنها پس از درمان را نشان می دهد. شکل قوس فک بالا پس از درمان بهبود یافته است. شکل و نظم قوس فک پایین نیز بهبود یافته است (یک دندان نیز بصورت ایمپلنت برایشان کاشته شده است).

0/5 (0 نظر)