آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره بیست و پنچم

بیمار مورد نظر خانم 16 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای نیش مراجعه کرده بود. در نمای لبخند به نظر نمی رسید که دندانهای بالا بیرون زدگی زیادی داشته باشند. در نمای نیم رخ سمت راست مشخص است که وی بینی و چانه برجسته ای دارد . در نمای نیم رخ سمت چپ نیز برجستگی بینی و چانه مشخص است. با توجه به برجستگی چانه و بینی ،چهار دندان پرمولر دوم ایشان خارج شد تا برجستگی لبها خیلی کاهش نیابد. در سمت راست، دندانها روی همنشستگی مناسبی پیدا کرده اند. در سمت چپ نیز دندانها روی همنشستگی مناسبی پیدا کرده اند. قوس فک بالا پس از درمان،شکل مناسبی پیدا کرده است. نظم قوس فک پایین نیز پس از درمان بهبود یافته است.

0/5 (0 نظر)