آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره نهم

بیمار مورد نظر خانم 22 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک بالا و پایین مراجعه نموده بود. در سمت راست مشخص می باشد که دندانهای فک بالا و پایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند.در سمت چپ نیز مشخص می باشد که دندانهای فک بالا وپایین منظم شده و به خوبی روی هم نشسته اند. شکل قوس فک بالا تصحیح شده است. نظم دندانهای فک پایین وشکل این قوس فکی نیز بهبود یافته است. براى ايشان ارتودنسى ثابت بالا و پايين تجويز شد و درمان ايشان با ارتودنسى دندانهاى بالا شروع شد.در ادامه و با پيشرفت ارتودنسى بالا،ارتودنسى دندانهاى پايين نيز انجام شد و درمان ايشان پيش رفت.در انتهاى درمان و به منظور روى هم نشاندن دندانها از كش هاى ارتودنسى استفاده شد.پس از اتمام درمان،ارتودنسي بالا و پايين درآورده شد و براى فك بالا نگهدارنده متحرك و براى فك پايين نگهدارنده ثابت ارتودنسى(فيكس ريتينر)تحويل شد.كل درمان ارتودنسى ايشان يك سال و نيم طول كشيد.

0/5 (0 نظر)