آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانی شماره چهل و یکم

بیمار مورد نظر آقای 15 ساله ای بودند که با شکایت نامرتبی دندانهای جلو و عدم رویش دندان نیش سمت راست بالا مراجعه نمودند. قبل از درمان وضعیت بهداشتی مناسبی نداشتند و ازینرو ابتدا پوسیدگی های دندانی توسط دندانپزشک ترمیم شدند و قبل از آغاز ارتودنسی، جرم گیری نیز انجام دادند. ابتدا ارتودنسی ثابت فک بالا شروع شد و پس از ایجاد فضا برای دندان نیش،ارتودنسی ثابت فک پایین نیز قرار داده شد. پس از درمان مشخص است که قوس دندانی فک بالا بخوبی گسترش یافته است و دندانهای نیش در نظم مناسبی با سایر دندانها قرار گرفته اند. نظم دندانهای پایین نیز بهبود یافته است. دندانهای فک بالا بخوبی روی دندانهای فک پایین همپوشانی پیدا کرده اند و بخوبی روی هم می نشینند. در انتهای درمان نیز برای فک بالا،ریتینر(نگهدارنده)متحرک و برای فک پایین ریتینر ثابت قرار داده شد. زمان کلی درمان 23 ماه (نزدیک دو سال) طول کشید.

0/5 (0 نظر)
مشتری
نمونه درمانى شماره چهل و یک ام ارتودنسی