آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و ششم

بیمار مورد نظر آقای 13 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای فک بالا و فک پایین مراجعه نموده بود. درمان ارتودنسی ایشان با نصب وسایل ارتودنسی ثابت در فک بالا آغز گردید.ابتدا دندانهای فک بالا مرتب شدند و قوس دندانی این فک شکل مطلوبی به خود گرفت. پس از چند جلسه،درمان ارتودنسی ثابت فک پایین آغاز شد و روند منظم سازی دندانهای پایین نیز پیش رفت. در ادامه کار و پس از مرتب شدن دندانهای هر دوفک،با کش های ارتودنسی،دندانهای دو فک روی هم نشانده شدند. در عکسهای انتهای درمان مشخص است که دندانهای دو فک در سمت راست و چپ بخوبی همپوشانی پیدا کرده اند. در پایان کار و پس از درآوردن وسایل ارتودنسی،برای فک بالا نگهدارنده (ریتینر) متحرک و برای فک پایین نگهدارنده ثابت (فیکس ریتینر) تحویل شد. کل زمان درمان حدود20 ماه طول کشید

0/5 (0 نظر)