آرشیو محتوای آموزشی ارتودنسی

نمونه درمانى شماره چهل و هفتم

بیمار مورد نظر خانم 12 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای قدامی و کمبود فضا برای دندانهای نیش بالا (بخصوص در سمت چپ فک بالا) مراجعه نموده بود. برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت بالا و پایین پیشنهاد شد و پس از تکمیل مدارک، درمان ارتودنسی ایشان با نصب وسایل ارتودنسی فک بالا شروع شد. پس از پیشرفت ارتودنسی ثابت فک بالا و ایجاد فضا برای دندان نیش سمت چپ فک بالا، ارتودنسی فک پایین نیز آغاز شد. پس از اتمام کار مرتب شدن دندانهای فک پایین ، دندانهای فک بالا و پایین توسط کش های بین فکی روی هم نشانده شدند. کل درمان ایشان 20 ماه طول کشید و در پایان درمان ارتودنسی ایشان (پس از درآوردن براکت های فک بالا و فک پایین) نگهدارنده (ریتینر) فک بالا و نگهدارنده فک پایین(فیکس ریتینر)به ایشان تحویل شد. در عکسهای پس از درمان،به وضوح مشخص است که دندانهای فک بالا و فک پایین بخوبی روی هم نشسته اند و قوس دندانی فک بالا و فک پایین بخوبی شکل گرفته اند.

0/5 (0 نظر)