میوینگ چیست و چگونه عمل می کند؟ میوینگ یکی از انواع وضعیت های قرار گیری زبان است که به اعتقاد برخی افراد می تواند روی فرم صورت تأثیر بگذارد.