Portfolio Category: نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانى شماره پنجاه و پنج

بيمار مورد نظر آقاى ١٤ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى قدامى بالا…

نمونه درمانى شماره پنجاه و چهار

بيمار مورد نظر آقاى ١٢ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى و سطح متخلخل…

نمونه درمانى شماره پنجاه و سوم

بيمار مورد نظر خانم ١٧ ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى دندان ها…

نمونه درمانى شماره پنجاه و دوم

بيمار مورد نظر آقاى ١٥ ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى و وجود…

نمونه درمانى شماره پنجاه و یکم

بيمار مورد نظر آقاى ١٣ساله اى بودند كه با شكايت از نامرتبى و به هم…

نمونه درمانى شماره پنجاهم

بیمار مورد نظر خانم 26 ساله ای بودند که با شکایت نامرتبی و ننشستن دندانهای…

نمونه درمانى شماره چهل و نهم

بیمار مورد نظر خانم 12 ساله ای بود که با شکایت کمبود فضا برای دندان…

نمونه درمانى شماره چهل و هشتم

بیمار مورد نظر آقای 11 ساله ای بود که به جهت مرتب کردن دندانهای فک…

نمونه درمانى شماره چهل و هفتم

بیمار مورد نظر خانم 12 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای قدامی…

نمونه درمانى شماره چهل و ششم

بیمار مورد نظر آقای 13 ساله ای بود که با شکایت از نامرتبی دندانهای فک…

نمونه درمانى شماره چهل و پنجم

بیمار مورد نظر خانم 18 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای فک…

نمونه درمانى شماره چهل و چهارم

بیمار مورد نظر خانم 16 ساله ای بود که با شکایت از بی نظمی و…

نمونه درمانى شماره چهل و سوم

بیمار مورد نظر دختر خانمی بودند که در سن 12 سالگی برای ارتودنسی مراجعه نمودند.شکایت…

نمونه درمانى شماره چهل و دوم

بیمار مورد نظر خانم 17 ساله ای بود که با شکایت دندان نیش نهفته در…

نمونه درمانى شماره پنجم

بيمار مورد نظر به دليل جلو بودن فك پايين مراجعه نموده بود.در معاينه ارتودنسى به…

نمونه درمانى شماره ششم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک…

نمونه درمانى شماره هفتم

بیمار مورد نظر پسر12 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانها و عدم…

نمونه درمانى شماره هشتم

بیمار مورد نظر خانم 25 ساله ای بود که از صورت کشیده و روی هم…

نمونه درمانى شماره نهم

بیمار مورد نظر خانم 22 ساله ای بود که با شکایت نامرتب بودن دندانهای فک…

نمونه درمانى شماره دهم

بیمار مورد نظر خانم 28 ساله ای بود که با شکایت زیاد دیده شدن لثه…

نمونه درمانى شماره یازدهم

بیمار خانم 28 ساله ای بود که به منظور بهبود زیبای صورت،به هدف انجام جراحی…

نمونه درمانى شماره دوازدهم

بیمار خانم 27ساله ای بود که با وجود انحراف فک پایین حاضر به انجام جراحی…

نمونه درمانى شماره سیزدهم

بیمار خانم 29 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی و انحراف خط وسط…

نمونه درمانى شماره چهاردهم

بيمار مورد نظر پسر ١١ساله اى بود كه با شكايت از نامرتبى دندانهاى قدامى مراجعه…

نمونه درمانى شماره پانزدهم

خانم 23 ساله با شکایت بیرون زدگی دندانهای نیش مراجعه نموده بود. با همکاری بیمار…

نمونه درمانى شماره شانزدهم

بیمار پسر 9 ساله ای بود که باشکایت تنگی و تورفتگی فک بالا مراجعه کرده…

نمونه درمانى شماره هفدهم

بیمار خانم 29 ساله ای بود که با شکایت جلوبودن فک پایین مراجعه نموده بود…

نمونه درمانى شماره هجدهم

بیمار مورد نظر خانم 14 ساله ای بود که با شکایت نامرتبی دندانها مراجعه نموده…

نمونه درمانى شماره نوزدهم

بیمار مورد نظر خانم 26 ساله ای بود که با شکایت نامرتبی دندانهای نیش مراجعه…

نمونه درمانى شماره بیستم

بیمار فرد 28 ساله ای است که با شکایت بیرون زدگی فک پایین مراجعه نموده…

نمونه درمانى شماره بیست و یکم

بیمار مورد نظر پسر 28ساله ای بود که با شکایت بهم ریختگی دندانها مراجعه کرده…

نمونه درمانى شماره بیست و دوم

بیمار مورد نظر فرد 9 ساله ای بود که با شکایت از تنگی فک بالا…

نمونه درمانى شماره بیست و سوم

در نمونه درمانی ارایه شده، یک درمان ارتودنسی تک فک بالا (به درخواست بیمار)برای یک…

نمونه درمانى شماره بیست و چهارم

بیمار مورد نظر خانم 19ساله ای بود که با شکایت بی نظمی دندانها مراجعه نموده…

نمونه درمانى شماره بیست و پنچم

بیمار مورد نظر خانم 16 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای نیش…

نمونه درمانى شماره بیست و ششم

بیمار مورد نظر آقای 21 ساله ای بود که با مشکل تنگی فک بالا و…

نمونه درمانى شماره بیست و هفتم

بیمار مورد نظر پسر 19 ساله ای بود که با شکایت بیرون زدگی دندانهای بالا…

نمونه درمانى شماره بیست و هشتم

بیمار مورد نظر با شکایت بیرون زدگی فک بالا مراجعه کرده بود و در طی…

نمونه درمانى شماره بیست و نهم

بیمار مورد نظر دختر 9ساله ای بود که با تورفتگی فک بالا مراجعه کرده بود…

نمونه درمانى شماره سی ام

بیمار خانم 27 ساله ای بود که با شکایت بی نظمی دندانهای بالا مراجعه کرده…

نمونه درمانى شماره سی و یکم

بیمار مورد نظر خانم 27 ساله ای بود که با شکایت فاصله بین دندانهای فک…

نمونه درمانى شماره سی و سوم

بیمار مورد نظر در سمت راست فک بالا دارای دندان نیش شیری،یک دندان ثنایای طرفی…

نمونه درمانى شماره سی و چهارم

بیمار مورد نظر در تصادفی دندانهای قدامی خود را از دست داده بود و برای…

نمونه درمانى شماره سی و پنجم

بیمار مورد نظر دچار تنگی خفیف و نامرتبی دندانها بخصوص در فک بالا بود که…

نمونه درمانی شماره چهل و یکم

بیمار مورد نظر آقای 15 ساله ای بودند که با شکایت نامرتبی دندانهای جلو و…

نمونه درمانى شماره چهل ام

بیمار مورد نظر با نامرتبی دندانهای بالا و پایین مراجعه نموده بود. در سمت راست،پس…

نمونه درمانى شماره سی و ششم

بیمار مورد نظر در سنین پایین دندان نیش سمت چپ بالا را کشیده بود و…

نمونه درمانى شماره سی و هفتم

بیمار مورد نظر با شکایت تورفتگی دندانهای بالا مراجعه کرده بود و برایشان ارتودنسی ثابت…

نمونه درمانى شماره سی و هشتم

بیمار مورد نظر دچار ناقرینگی و مشکل سایز دندانی بود که با ارتودنسی و کار…

نمونه درمانى شماره سی و نهم

بیمار مورد نظر با شکایت نامرتبی و بیرون زدگی دندانهای بالا مراجعه نموده بود. پس…